ARTIKEL 1 – Definities  
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Relatiebemiddeling: dienstverlening bij relatievorming gericht op het duurzaam samenbrengen van singles. Onder te verdelen in: bureaubemiddeling waarbij het bureau contactmogelijkheden aanreikt en zelfzorgbemiddeling waarbij het bureau omstandigheden creëert waarin de klant zelf tot contactmogelijkheden kan komen;
Bureau: natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent;
Klant: natuurlijk persoon;
Overeenkomst: overeenkomst met betrekking tot relatiebemiddeling tussen klant en bureau, in welke vorm dan ook gesloten.
Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.
Contactmogelijkheid: De situatie dat het voor partijen die te kennen hebben gegeven elkaar te willen ontmoeten, mogelijk is om contact met elkaar op te nemen. Onder een contactmogelijkheid wordt mede verstaan een groepsmatige kennismakingsbijeenkomst.

ARTIKEL 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden
1. Het bureau is verplicht tegenover de klant deze Algemene Voorwaarden te hanteren, maar kan hiervan bij overeenkomst ten voordele van de klant afwijken.

ARTIKEL 3 – Informatie-uitwisseling
1. Het bureau verschaft de klant vóór het sluiten van de overeenkomst schriftelijk of elektronisch informatie over: de door het bureau aangeboden relatiebemiddeling; de duur van de overeenkomst; de aanpak; het door de klant te betalen tarief.
2. De informatie bedoeld in lid 1 moet zodanig zijn dat de klant een voorstelling heeft van hetgeen hij redelijkerwijs van het bureau mag verwachten.
3. De klant verklaart door zijn akkoord dat zij ermee instemt met anderen in contact te worden gebracht.

ARTIKEL 4 – Intake 
Het eerste kennismakingsgesprek tussen het bureau en de klant duurt ongeveer anderhalf uur. Indien het bureau voor dit gesprek kosten wenst te berekenen dient hij dit vooraf uitdrukkelijk kenbaar te maken aan de klant en moet de klant hiermee akkoord zijn. Deze intake is vrijblijvend en verplicht de klant nog tot niets.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand en is voorzien van een datum waarop de dienstverlening een aanvang neemt. Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant. In een elektronische omgeving is de overeenkomst pas gesloten wanneer de consument de bevestiging van zijn aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen.
2. De informatie zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden maakt van de overeenkomst deel uit.

ARTIKEL 6 – Annulering
1. Klant en bureau hebben het recht binnen een week na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst langs schriftelijke of elektronische weg te ontbinden. Het hier bedoelde recht van de klant kan door het bureau niet worden uitgesloten. Voor de klant zijn aan de ontbinding geen kosten verbonden, behoudens de kosten voor annulering, welke bij de klant bekend waren.

ARTIKEL 7 – Tijdsduur van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijdsperiode.
2. Indien de klant na het verstrijken van de tijdsperiode sprake wederom gebruik wilt maken van de dienstverlening moeten de vergoeding hiervoor en de voorwaarden vooraf aan de klant bekend worden gemaakt en moet klant zowel als bureau hiermee schriftelijk dan wel elektronisch akkoord gaan.

ARTIKEL 8 – Zorgplicht van het bureau
Het bureau verplicht zich ten opzichte van de klant bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed bureau in acht te nemen. Daartoe:
– hanteert het bureau in geval van bureaubemiddeling een passende selectie en biedt het een redelijk aantal contactmogelijkheden, afhankelijk van de gerechtvaardigde verwachtingen van de klant en de bij het intakegesprek verstrekte informatie, de tijdens het kennismakingsgesprek opgestelde profielschets.

ARTIKEL 9 – Privacybescherming
1. Het bureau zal de persoonsgegevens van de klant op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken.
2. Het bureau zal de persoonsgegevens van een klant uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de overeenkomst verwijderen.

ARTIKEL 10 – Betalingsverplichting van de klant 
1. De klant is verplicht de declaratie(s) van het bureau tijdig op de afgesproken datum te betalen.
2. Wanneer betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient betaling door het bureau ontvangen te zijn op de dag waarop deze termijnen vervallen.
3. Indien de klant niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt het bureau na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 1 en 2 één betalingsherinnering, waarin het de klant op zijn verzuim wijst en deze alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
4. Over de betaling die niet tijdig is verricht dient de klant aan het bureau de wettelijke rente te vergoeden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 1 en 2 tot de dag dat het bureau het door de klant verschuldigde heeft ontvangen.
5. Het bureau is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het hem verschuldigde bedrag. Indien het bureau hiertoe overgaat, dient de klant de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten te vergoeden.
6. De leden 3, 4 en 5 van dit artikel blijven buiten toepassing voor zover de klant aantoont dat hij bevoegd is zijn betaling op te schorten.

ARTIKEL 11 – Andere verplichtingen van de klant
1. De klant verplicht zich tot correct gedrag tegenover het bureau, tegenover andere klanten van het bureau en tegenover andere door het bureau in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de klant voorgestelde personen.
2. De klant is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van anderen en vrijwaart het bureau voor aanspraken van derden als er aansprakelijkheid ontstaat wegens inbreuk van de geheimhoudingsplicht door de klant.
3. In geval van bureaubemiddeling verplicht de klant zich bovendien tot medewerking aan de dienstverlening. Dit betekent onder meer dat een klant nadat een contactmogelijkheid is gerealiseerd daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan. Daarna laat de klant het bureau binnen een redelijke termijn weten of al dan niet een volgend voorstel wordt verwacht.

ARTIKEL 12 – Niet-nakoming van de overeenkomst
Als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door het bureau van zijn zorgplicht genoemd in artikel 8 respectievelijk bij schending door de klant van zijn plicht om correct te handelen genoemd in artikel 11 lid 1 en daardoor voortzetting van de overeenkomst van de wederpartij niet mag worden gevergd.

ARTIKEL 13 – Gevolgen van opzegging
1. Indien de klant de overeenkomst opzegt voordat de tijd waarvoor de opdracht is verleend, is verstreken en indien de opdracht tot bemiddeling nog niet is volbracht, is hij of zij aan het bureau verschuldigd: – het inschrijfgeld, de administratiekosten, het bemiddelingsloon en de overige contractueel overeengekomen kosten.
2. De opdracht is volbracht als de termijn waarvoor de opdracht is verleend is verstreken en als er in die termijn voldoende contactmogelijkheden zijn geweest, dan wel als de klant al dan niet via de bemiddeling een relatie is aangegaan.

ARTIKEL 14 – Klachten 
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk bij voorkeur schriftelijk en aangetekend dan wel elektronisch tijdig bij het bureau worden ingediend. Klagen gedurende de looptijd van de overeenkomst dan wel binnen twee maanden na afloop daarvan is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest (zie ook de maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens in artikel 9 lid 2).
2. Het bureau zal ontvangst van de klacht binnen twee weken bevestigen en zal hierop binnen een maand inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt het bureau met vermelding van de redenen binnen die termijn aan de klant kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem of haar zal worden meegedeeld.